ஞாயிறு, 2 பிப்ரவரி, 2020

அரசாங்கம் என்னும் அட்டை பூச்சி

நீண்ட ஒரு நெடிய மௌனத்திற்கு பிறகு ஒரு பதிவு.

இந்த முறை தனிப்பட்ட விடயங்கள் பெரிய அளவு இல்லை.
ஆனால் இந்திய பொருளாதாரம் பற்றி பெரிதாக சொல்ல ஒன்றும் இல்லை என்றே சொல்ல முடியும்.

எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காரணியில் இருந்து கூட நல்ல செய்தி கிடைக்காத சூழ்நிலையில் சந்தை ஏறி ஏமாற்று வித்தையைக் காட்டிக் கொண்டு இருந்தது.